Soo dhaji shaqo

Raadso qaab aad kuhesho dad badan adoo shaqooyinka oonleen kusoo bandhigaaya. MinnesotaWorks.net waa adeeg bilaash ah oo loogu talagalay inuu kuxiro dadka shaqo doonka ah fursadaha shaqo ee jira. Batrooniyaasha ayaa soo galin kara boosaska shaqo kadibna raadsan kara codsadayaal cusub isla markaasba. Shaqsiyaadku waxay soo galin karaan siifiiyadooda intay baarayaan shaqooyin cusub. Waxaas dhan marka lagasoo tago, hadafku wa akaliya inaad hesho xirfada saxda ah ee shaqda qaban karta.

Markaad shaqo oonleen soo galiso, waxaad:

  • Baari kartaa kaydka ugu balaaran gobalka ee siifiiyada oonleenka ah
  • Waxaad heli kartaa codsadayaal leh khibrado kaladuwan
  • Isticmaal dookha “find more resumes like this" ("raadi siifiiyo kanoo kale ah")
  • Dooro in dadka shaqo doonka ah ee shaqada danaynaaya ay si toos ah uga codsadaaan shaqada webseetkaaga
  • Ukaydso siifiiyada shaqooyika mustaqbalka soo baxaaya

Markaad tahay batrooni diiwaangashan, waxaad bilaabi kartaa inaad shaqooyin soogaliso. Shaqada aad soo galiso ayaa lawaafajin doonaa siifiiyada kuhaboon. Halkaas laga bilaabo, codsadayaasha ugu sareeya ayaa lagu aqoonsan doonaa cabirka qiimaynta oo shan dhibcood ah. Waxaad doaran kartaa in ogaysiis laguugusoo diro iimeelka marka codsadayaal cusub buuxshaan shuruudaha shaqadaada ama waxaad gali bartaa barta waxaadna baari kartaa markaad rabto.

Waxaad shaqo badan oo kale kusamayn kartaa oonleenka sidoo kale. Muuji waxa uu qaaska kuyahay ururkaaga si ay u arkaan codsadayaasha soo codsan doona shaqada. Lawadaah xirfadaha aad raadinayso iyo hanaankaaga shaqaalaysiinta ee kuudagsan. Kadibna udiyaar garoow inaad udiyaar garoow shaqaalaha dheeriga ah ee ururkaaga kusoo biiraaya.

Kafiiri buugga macluumaadka batrooniyaasha ee MinnesotaWorks.net.